Available courses

โมดูลที่ 1

1. ความเป็นมาโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระรา...
Course

โมดูลที่ 2

1. กรอบและแนวทาง การคัดเลือกนักเรียน (องค์ประกอบ/คำอธิบาย/ราย ...
Course

โมดูลที่ 3

1. แนวคิดการประเมินผล เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิธีวิทยาการประเม...
Course

โมดูลที่ 4

1. ข้อพึงระวังและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการพ...
Course

โมดูลที่ 5

1. ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ประเมิน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เ...
Course

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้เพื่อรับใบเกียรติบัตร

หลังจากที่ท่านได้เรียนรู้ และทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ (Posttest)&...
Course

Course categories